Tempo Tur: Yurt içi turlar, yurt dışı turlar, karadeniz turları
MÜZE VE ÖRENYERLERİNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

03.09.2012 tarih ve 297 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve örenyerlerinin ziyaretine olanak sağlayan araçlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Bilet Fiyatları

Madde 2-  Müze ve örenyerleri giriş bileti fiyatları bu yönergeye ekli listede gösterilmektedir.

Ücretsiz Ziyaret Hakları

Madde 3- Aşağıda belirtilenler müze ve örenyerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz girerler.

3.1- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

3.2- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

3.3- Gaziler ve refakatindeki anne, baba,  eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,

3.4- T.C. Vatandaşı ve Yabancı Engelliler ile bir refakatçisi,  (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)

3.5- Er ve erbaşlar,

3.6- ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,

3.7- Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,

3.8- Seyahat Acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

3.9- Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberleri,

3.10- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,

3.11- 12  yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,

3.12- Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır).

3.13- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;

3.13.1- Mülki İdare Amirleri (İllerde Vali, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam),

3.13.2- Büyükşehir, İl, İlçe ve Beldenin Belediye Başkanı,

 ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler.

Madde 4- Aşağıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.          

4.1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi bütçeleriyle ağırlamakta oldukları Bakan Yardımcısı ve daha üst düzeydeki resmi heyetler ile Kuvvet Komutanları ve üstü askeri heyetler, bu heyetlerde bulunanların eşleri ve beraberindekiler ile refakat eden resmi görevliler ve güvenlik amaçlı ön inceleme heyetleri,

4.2- Uluslararası kongre organizasyonlarına destek kapsamındaki ağırlamalar ile yalnızca şehir turu ve/veya transfer desteği sağlanan ağırlamalar hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı veTanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)

4.3- Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerince ağırlanan medya grupları ve refakatçileri (Talep yazısına ağırlamaya ilişkin makam onayı eklenecektir)

4.4- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,

4.5- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve/veya Müze Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez birimleri tarafından müze ve örenyerinin tanıtımına katkı sağlamak üzere müze ve örenyerinde düzenlenen etkinliklere katılanlar,

Madde 5- Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında tahsisi ile gerçekleştirilen etkinliklerde girişler aşağıdaki şekilde düzenlenir.

5.1- “Müze ve Örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi” kapsamında ücretli olarak tahsis edilmesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerde alınacak giriş ücretleri konusunda “Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” hükümleri uygulanır.

5.2- Müze ve örenyerlerinin Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında ücretsiz olarak tahsis edilmesi halinde katılımcılardan giriş ücreti alınıp alınmayacağı hususu konuya ilişkin Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararında ayrıca belirtilir.

Madde 6- Aşağıda belirtilen kişi ve grupların çalışma yaptıkları müze ve örenyerine ücretsiz girişleri ilgili mercilerden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

6.1- Müze ve örenyerlerinde bulunan kültür varlıkları ile ilgili bilimsel araştırma yapan yabancı ekipler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden, yerli ekipler ise ilgili Müze Müdürlüklerinden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir.

6.2- Müze ve örenyerlerinde kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler (Çalışmada görev alan kişiler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden temin ettikleri izin belgesini gişeye ibraz edeceklerdir)

6.3- Müze ve örenyerlerinde ticari olmayan tanıtım ve eğitim amaçlı video, film ve fotoğraf çekim izni uygun görülen kişi ve ekipler, (çekim izinleri İlgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınacak olup, izin yazısı gişeye ibraz edilecektir)

Madde 7- Bu yönergenin 3. maddesinin 3.1, 3.11 ve 3.12 fıkralarında belirtilen ücretsiz giriş hakları, ayrıca ücretlendirilen Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Efes Örenyeri Yamaçevler ve Göreme Açıkhava Müzesi Karanlık Kilise bölümlerine yapılacak ziyaretlerde geçerli değildir. Biletli refakatçisi eşliğindeki 6 yaş ve altındaki çocukların ücretsiz giriş hakları ise mevcuttur.

Müze ve Örenyeri Giriş Kartları Alımı ve Kullanımı :

Madde 8- Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerinde kullanılan biletlerin yanı sıra giriş olanağı sağlayan farklı özelliklere sahip kartlar aşağıda yer almaktadır:

- Müzekart :    

8.1- Müzekart; müze ve örenyerlerinde ayrıca ücretlendirilen Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü, Efes Örenyeri Yamaçevleri, Göreme Örenyeri Karanlık Kilise bölümleri hariç olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerlerinde geçerli olup, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de yerleşik “Yabancı Kimlik Numarası” sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

8.2- Ülkemizdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere, öğrenci kimliği ibrazı şartı ile indirimli Müzekart düzenlenebilir.

 

8.3- Milli Eğitim Bakanlığı ile özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenler, 18 yaşın üzerindeki öğrenciler ve yönergenin 8. maddesinin 8.2 fıkrasında belirtilenlere Müzekart fiyatı üzerinden % 50 indirim uygulanır (Emekli Öğretmenler, Özel Dershane Öğretmenleri ile Üniversite Öğretim üye/görevlilerine bu madde hükmü uygulanmaz).

8.4- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardını haiz profesyonel turist rehberlerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile anne, baba, eş ve çocuklarına Beş Türk Lirası bedelle Müzekart düzenlenebilir.

8.5- Toplu Müzekart alımlarında indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak Müzekart alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

- Geçici Müzekart :

8.6- Müzekart ile aynı olanakları sunan bu kart Müzekart basım istasyonu olmayan illerdeki müze ve örenyerlerinden temin edilebilecek olup, alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Bu kart Müzekart Basım İstasyonu bulunan yerlerde Müzekart’a dönüştürülür.

Geçici Müzekart Tam ve %50 indirimli olarak düzenlenir. Tam düzenlenmesi gerekirken usulü dışında indirimli olarak düzenlenen Geçici Müzekart’lar asıl Müzekart’a dönüştürülmez. Ancak Geçici Müzekart sahibi isterse aradaki ücret farkını ödeyerek Geçici Müzekart’ını asıl Müzekart’a dönüştürebilir. Gişelerde para iadesi yapılmaz. Talep edilmesi halinde kart bedelinin iadesi işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülür.

- Müzekart+

8.7-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, KKTC vatandaşları ve Türkiye’de yerleşik “Yabancı Kimlik Numarası” sahibi kişileri tarafından edinilebilen Müzekart+, Müzekart’ın sunduğu olanakların yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılım kolaylığı sunarak çeşitli özel müzeler ile kültürel-turistik çekim noktalarına girişlerde, bu kurumların kafelerinde ve hediyelik eşya dükkanlarında değişen oranlarda indirim sağlar.

Müzekart+ Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan protokol çerçevesinde KKTC Müzelerindeki devlet müzelerine de ücretsiz giriş olanağı sağlar.

- Museum Pass

8.8- Bu kartlar Bakanlığımıza bağlı belirli müze ve örenyerlerine sınırlı süre ve sayıda ücretsiz giriş olanağı sağlamasının yanı sıra kapsamındaki il veya bölgedeki bazı kültür ve sanat kurumlarında ve etkinliklerde indirim ve olanakları sağlar.

- Müzekart Diplomatik

8.9- Türkiye’de bulunan yabancı misyon şeflikleri ve temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile eş ve çocuklarına verilen bu kart Müzekart ile aynı olanaklara sahip olup DÖSİMM Gişe İzleme Merkezi tarafından düzenlenir.

- Plajkart

8.10- Bu kartlar ziyaret amacı dışındaki geçişlerde Bakanlığımıza bağlı Örenyerlerindeki halka açık plajlara giriş olanağı sağlar.

Plajkart’lar ilgili örenyeri gişelerinin yanı sıra yerel konaklama üniteleri ve seyahat acentalarından, 10 kontörlük ve 25 kontörlük olarak temin edilir.

- Yerel Kart 

8.11- Bu kartlar Bakanlığımıza bağlı Örenyeri sınırları içinde özel mülkiyete tabi taşınmazları bulunan kişilerin taşınmazlarına ulaşımı için ücretsiz geçiş olanağı sağlar.

Yerel Kart’lar, ilgili muhtarlıklar ve nüfus müdürlükleri ile tapu müdürlüklerinden alınan ikamet teskereleri/tapu kayıtlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne ibrazı halinde basımı yapılarak kullanıcılara ulaştırılır.

- Kurumsal Kart

8.12- Kurumsal Kart, kamu kurum ve kuruluşları ile ülkemizdeki yerleşik yabancı misyonlar (Diplomatik, temsilcilikler, Konsüler Temsilcilikler ve Uluslararası Kuruluş temsilcilikleri [Fahri temsilcilikler hariç] ), üniversiteler ve belediyeler tarafından, bu Yönergenin 4.1 maddesi kapsamında ücretsiz ziyaret hakkı tanınmayan konuk heyetlerin müze ve örenyeri ziyareti için kullanılır.

8.13- Kurumsal Kartlar çeşitli fiyat seçenekleri ile satışa sunulur. Kurumlar, farklı ziyaretçi grupları için birden fazla kart satın alabilir.

8.14- Kurumsal Kart başvuruları, doldurulan talep formu ve ödemeye ilişkin dekont ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılır.

8.15- Bu kart, Bakanlığımıza bağlı olan ve elektronik turnike sistemi bulunan müze ve örenyerlerinde bilet ücreti üzerinden %20 indirimli,  diğer müze ve örenyerlerinde ise ücretsiz giriş olanağı sağlar.

8.16-Kurumsal Karttaki bakiyenin giriş ücretinden az olması ve bilet bedelini karşılamaması halinde, söz konusu bakiye ile turnikeden tek geçiş yapılır.

8.17- Kurumsal Kartın kalan kredi miktarı kullanım sırasında turnike içi ekranlardan,   tüm kullanımlara ilişkin ayrıntıları ise müze ve örenyeri ziyaretinden 48 saat sonra ilgili kurum tarafından internet üzerinden izlenebilir.

Madde 9- Müzekart, Müzekart+ ve Geçici Müzekart’lardan hak sahibi olmayanların faydalandırılması durumunda, kartı düzenleyen görevli sorumlu tutulur. Kartların usulsüz kullanımının teşebbüsü veya tespiti halinde kartlara iptal edilmek üzere gişe/turnike personelince el konulur ve para iadesi yapılmaz. Bu kişilerin T.C kimlik numarasına ve adına 1 (bir) yıl süreyle kart düzenlenmez.

Madde 10- Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerinin açılış-kapanış saatleri ile tatil günleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği hükümleri kapsamında belirlenir.

Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13:00’e kadar kapalıdır.

Diğer Hususlar

Madde 11- Müze ve örenyeri girişlerinde, kullanılan biletler gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.

Madde 12- Ücretsiz girişlerde yönergenin 3. Maddesi kapsamındaki ziyaretçiler kimliklerini/sözleşmelerini, yönergenin 4. Maddesi kapsamındaki ziyaretçiler ise ücretsiz ziyaret izin belgelerini ibraz ederler.

Madde 13- Müze ve örenyeri personeli gerekli gördüğü hallerde Müzekart sahiplerinden, kimlik ibraz etmelerini isteyebilir.

Madde 14- Toplu ziyaretler, düzenleyen kurumlarca ilgili Müze Müdürlüklerine önceden bildirilir.

Öğrenci gruplarının ziyaretleri ilgili Müze Müdürlüklerinden alınacak randevu çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Madde 15- Müze ve örenyerleri, kapalı oldukları günlerde veya mesai saatleri dışında, Müze Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak kaydıyla en az 50 kişilik ziyaretçi grupları için çift bilet tarifesi uygulanarak ziyarete açılabilir.  Bu sayıya, grup içerisindeki ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil edilmez.

Grup ziyaretlerinde ziyaretçi sayısının 300 ve üzerinde olması halinde tek bilet tarifesi uygulanır.

Madde 16- Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.      

Madde 17- Bu yönerge 10.09.2012 tarihinde yürürlüğe girer.