Tempo Tur: Yurt içi turlar, yurt dışı turlar, karadeniz turları
SEYAHAT GÜVENCE SiGORTASININ AYRINTILARI
SİGORTA ETTİREN:
TURiZM ACENTELERİ

SİGORTALI:
Yukarıda Sigorta Ettiren vasfıyla görünen seyahatacentesinin organize ettiği yurtiçi ve yurtdışı turları satın alan ve adınaSeyahat Sağlık Sigorta sertifikası düzenlenmiş katılımcılar.
COĞRAFİ LİMİT:
Tüm turların başlangıçları Türkiye olmak üzere, tüm dünya (ürün sorumluluk teminatı ile ilgili olarak, A.B.D. ve Kanada hariçtir.)
SİGORTA SÜRESİ:
İşbu poliçenin konusunu oluşturan aşağıda yazılı sigorta teminatları (Ferdi Kaza, Geri Dönüş, Ürün Sorumluluk), organize edilen tura ait Voucher üzerinde yazılı olan seyahat başlangıç tarihinden itibaren geçerli olup, tur bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi (satışı) ile başlar ve katılımcıların turu tamamlamaları ve başlangıç noktasına dönmeleri ile sona erer. Katılımcının tur iptali teminatı ise organize edilen tura ait gezi sözleşmesinin imzalanarak tur bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi (satışı) ile başlar ve seyahatin başlamasına 7 (yedi) gün kalana dek devam eder. Her halükarda işbu poliçede belirtilen bütün teminatlar, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren azami 15 günlük tur organizasyonları için geçerlidir.

TEMİNATIN KAPSAMI:
 
1) Ferdi Kaza Teminatı  :
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Yurtiçi ve yurtdışı turlara katılan katılımcıların, turun başlangıç anından bitiş anına kadar her türlü kaza sonucu ölüm ve sürekli sakat kalma halleri ilişikte belirtilen teminat limitleri dahilinde temin edilmiştir.
2)Geri Dönüş Teminatı :
Seyahat acentesinin iflası, faaliyet ve/veya operasyonuna Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından son verilmesi, seyahatin fiilen tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunun, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı’nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi üzerine, sigortacının, TÜRSAB’a yetki vermesini müteakip, satılan turların, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı tarafından, tamamlanması ve katılımcıların başlangıç noktasına dönmelerinin organize edilmesinin bedeli, sigorta teminat limitleri dahilinde, temin edilmektedir. Geri dönüşten kast edilen ulaşım amaçlı alınmış ulaşım bedelleridir.
3)Ürün Sorumluluk Teminatı :
Sigorta ettirenin, yukarıda belirtilen sigorta süresi içerisinde satmış olduğu turlarla ilgili olarak sigortalıya Voucher üzerinde yazılı olarak taahhüt ettikleri hizmetlerin taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanan eksiklikleri nedeniyle, tur bedelinin, TÜRSAB, Turizm Bakanlığı veya yargı kararı ile, katılımcıya, TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi kapsamında ve teminat limitleri dahilinde, iadesini kapsar.
4)Yardım Hizmetleri:   
Sigortalının Seyahat Sağlık Sigortası teminatının içinde yardım hizmetleri yer aldığından işbu poliçede teminat verilmemiştir.
5)Katılımcının Tur İptali: 
Katılımcının, seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla,seyahat başlangıç tarihinden önceki 7 gün içerisinde ,aşağıda yazılı hallere bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması, ilişikte belirtilen teminat limitleri dahilinde temin edilmiştir. 
1. Katılımcının vefatı veya ciddi ve önemli kaza veya hastalık (Sigorta Şirketinin ekli listede belirtmiş olduğu hastanelerden ve /veya sağlık kurumlarından rapor alınması veya alınan raporun bu kurumlarda ki hekim tarafından onaylanması şartıyla geçerlidir.) 
2. Sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması gerekirse (doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi ve yatışın 1 tam günü doldurması şartıyla),
3. Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi (çağrının kopyasının şirkete gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesinin alış tarihinden sonra olması kaydıyla) 
4. Sigortalının, evindeki veya iş yerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, sigortalının evinde veya iş yerinde bulunmasının gerekli olması (bu teminatın geçerli olması için sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi şirkete ibraz etmesi gerekmektedir)
5. Vize veren kurumun ön gördüğü süre içinde ve eksik evrak olmaksızın vize başvurusunda bulunulmasına rağmen, vizenin ilgili kurum tarafından herhangi bir nedenden dolayı yetiştirilememesi halinde oluşacak tur iptalleri,ilişikte belirtilen limit dahilinde, temin edilmiştir.
Sigortalı, seyahatini iptal edeceğini  iptal sebebinin oluşmasından itibaren 24 saat içinde, seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan Sigorta Şirketi  sorumlu değildir. 

TEMİNATDIŞINDA KALAN HALLER 
A-POLİÇE KAPSAMINDAKİ TÜM TEMİNATLARLA İLGİLİ OLARAK; 

-Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati haller nedeniyle, direkt veya endirekt her türlü hasar. 
-Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terörden kaynaklanabilecek direkt veya endirekt her türlü hasar. 
-Herhangi bir nükleer yakıttan, veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artık ve atıklardan, veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların, veya bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri, inzibati tedbirlerin neden olduğu tüm hasarlar. 
-Ulaşım hizmetlerini veren kişi ve işletmelerin, otel ve konaklama tesislerinin, restaurant, cafe, bar, gece kulüpleri gibi her türlü eğlence yerlerinin, lunapark, aquapark ve disneyland gibi eğlence merkezleri ile spor tesislerinin her türlü kusur, yetersizlik ve sorumluluklarından kaynaklanacak talepler. 
-Deprem, sel, su basması, volkanik patlamalar, çığ, toprak kayması ve benzeri doğal afetler nedeniyle meydana gelen her türlü hasar. 
-Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar sebebiyle yapılacak her türlü hasar. 
-Bu poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalı veya 1.derece aile üyesi veya herhangi bir başka kişinin kasıtlı ve hileli hareketleri. 
-Her türlü netice zararları. 
-Başka sigortacılar tarafından düzenlenmiş, aynı kapsamda başka sigorta poliçelerinin yürürlükte olması halinde, hasar durumunda, söz konusu diğer poliçeler öncelikli olarak hüküm ifade edeceklerdir. 

B-FERDİ KAZA TEMİNATI İLE İLGİLİOLARAK  :
 
A bendindeki istisnalara ilave olarak, ferdi kaza teminatı için geçerli teminat kapsamı dışındaki haller;
1-  Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanılması esnasında olabilecek her türlü zarar.
2-  Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları gibi her türlü avcılık faaliyetleri ve bunlara iştirak etmekten kaynaklanan her türlü zarar.
3- Her türlü tırmanma ve dağcılık faaliyetleri,kar ve buz üzerinde yapılan tüm sporlar (Kayak, patinaj,hokey ve benzeri her türlü faaliyet) ,her türlü spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışlarına katılımlar, yapay akciğer kullanarak yapılan su altı dalışları, binicilik,  atıcılık,paraşüt,yamaç paraşütü,serbest düşme,balon ile gezi gibi genel olarak   tehlikeli olduğu  bilinen her türlü spor ve/veya eğlence faaliyetler
 4- Havada yolcu sıfatı dışında bir sıfatla uçuş. Yolcu taşıma yeterliliğine sahip olmayan bir hava taşıtında herhangi bir nedenle uçuş sonucu oluşacak zararlar.
5- Alkol,uyuşturucu madde,tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi donma,güneş çarpması ile ortaya çıkan hastalık ve patolojik durumlar nedeni ile meydana gelebilecek zararlar.
6- İntihar ve intihara teşebbüs  

C-ÜRÜN SORUMLULUK TEMİNATI İLE İLGİLİ OLARAK :

A bendindeki istisnalara ilave olarak, ferdi kaza teminatı için geçerli teminat kapsamı dışındaki haller;
-Ürün sorumluluk teminatına yol açan olayın gerçekleşmesinden itibaren, 2 ay içerisinde, Sigortacıya ihbar edilmeyen tazminat talepleri.
-Her türlü bedeni zararlar.
-Sigortalılara ait olup, sigorta ettiren ya da çalışanının kontrolünde, emanetinde bulunan veya bu kimseler tarafından işleme tabi tutulan mallarla ilgili sorumluluk.
-Sigorta ettirenlerin ve/veya sigortalıların birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri tazminat talepleri.
-Sigorta ettirenlerin, ortağı, danışmanı veya çalışanı, ya da akrabalık sıfatıyla ilişkisinin bulunduğu şahıslar tarafından gelebilecek veya sigortalının bu şahıslara karşı ileri sürebileceği tazminat talepleri. 
-Doğrudan veya dolaylı olarak, hava, su, toprak kirliliğinden kaynaklanan sorumluluklar. cezai tazminatlar. 

D-KATILIMCININ TUR İPTALİ İLE İLGİLİ OLARAK:  
A bendindeki istisnalara ilave olarak, katılımcının tur iptali teminatı için geçerli teminat kapsamı dışındaki haller
1-  Estetik tedavileri, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek
2-  Psikolojik rahatsızlıklar
3-  Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri 
4-  Salgın hastalıklar
5-  Pasaport, nüfus cüzdanı, bilet ve aşı sertifikası eksikliği
6-  Doğum veya gebelik 
7- 75 yaş ve üstü 
8- Tanısı konmuş olsun veya olmasın yetkili bir doktor tarafından poliçe alınmadan önce mevcut olan bir tıbbi durum olarak tanımlanan veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz (poliçe alınmadan önce kronik hastalıklar dışında, mevcut olan bir tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz olayları, sigortalının özel doktoru ile şirket doktoru tarafından müştereken değerlendirilerek veya Şirketin bağımsız anlaşmalı hastanelerinden (iş bu sözleşmede listelenmiş olan hastane ve klinikler) birinde çalışan doktorun düzenleyeceği rapora istinaden katılımcının tur iptali geçerli olabilecektir. Ancak, tarafların anlaşamaması durumunda her halükarda Şirketin bağımsız anlaşmalı hastanelerinden birinde çalışan ilgili branş hekiminin vereceği rapor esas alınacaktır. Katılımcının tur iptali isteğinde, aşağıda belirtilmiş belge ve yukarıda belirtilmiş durumların ispatlanması halinde, katılımcıya tur iptalinden doğan zararlar Voucher üzerinde belirlenmiş tur bedeli kadar, tur bedelinin işbu poliçede belirtilen limiti aşması halinde ise bu poliçe için belirlenmiş limit ödenir.
Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler: Olayı gösteren belge (medikal rapor-iş bu raporun sigortacının önermiş olduğu sağlık kurumu tarafından onaylanması şarttır-, ölüm raporu, itfaiye/polis/sigorta şirketi raporu, konsolosluktan vizenin alınamadığını belgeleyen yazı). Belgenin üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (Hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir. Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan seyahat voucher'ının kopyası. Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası.
SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 
Sigortanın Kapsamı

Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşımyollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurtdışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabileceklerisağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.
Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. 
Sigortanın Süresi
Madde 2- Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği  an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.
Asistan Kişi/Şirket
Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.
Poliçe İptali
Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır
Sunulacak Asgari Teminatlar
Madde 5- Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.
Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı
Sigortalının, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder.
Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli Sigortalı' nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar.
Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür. 
Sigortalı'nın taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
Sigortalı'nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden  doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve  sigortalının tıbbi durumuna en uygun  nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.
Vefat eden sigortalının nakli
Sigortalının bu poliçe kapsamında  aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder
Verilecek Ek Teminatlar
Madde 6- Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir
Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları
Madde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.
Genel Koşullar
Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.
Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;
Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır
a)  Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir.
b) Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.
c)  Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler,  medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder.
Genel İstisnalar
Madde 9-  Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsamı dışındadır.
a)Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli hareketleri,
b) Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,   
c) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
f) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
g) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
h) Sigortalı'nın kasıtlı hareketleri,
i) Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
j) Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında,  poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından  tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
k)Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
l) İntihar veya intihar teşebbüsü,
m) Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
n) Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
o) Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
p) Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,
r) Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
s) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar,
Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat altına alınması mümkündür.
Birden Çok Sigorta
Madde 10- Sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür
Birden fazla sigorta şirketi söz konusu olduğunda tedavi masrafları sigorta şirketlerince poliçe tanzim önceliğine göre ödenir.
Tebliğ ve İhbarlar
Madde 11- Sigortalı bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar.
Sigortacı da bildirimlerini sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapar.
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. 

Sırların Saklı Tutulması
Madde 12- Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur
Yetkili Mahkeme
Madde 13- Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerde sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
Zaman Aşımı
Madde 14-  Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.
Özel Şartlar:
Madde 15- Sigorta şirketleri bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak ve teminat kapsamını daraltmamak kaydıyla özel şartlar uygulayabilir. 
Yürürlük
Madde 16-Bu Genel Şartlar 01.03.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
MİSAFİRLERİMİZ TARAFINDAN HAZIRLANACAK EVRAKLAR
-Misafirin durumunu açıklayan dilekçesi,
-Hastane raporları
-Kimlik fotokopisi (aileden başkası imzalaması durumunda her ikisininde)